21/11/2022 | 19

Tại sao ông Garland lại đưa ra quyết định quan trọng ngay thời điểm này ?