25/04/2023 | 43

Tại sao ông Biden lại chọn thời điểm này để loan báo sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ 2 ?