Washington DC. (Reuters) – Sau khi thất bại trong việc xóa bỏ và thay thế Obamacare