shelly simonds

Ứng cử viên Dân Chủ thắng tại hạ viện tiểu bang Virginia bằng 1 phiếu duy nhất

20/12/2017

Hampton, Virginia. (Fox News) - Việc đếm lại phiếu được thực hiện cho 4 quận hạt ở tiểu bang Virginia có kết quả rất khít khao trong cuộc đua vào Hạ Viện. Tối hôm qua, buổi đếm lại phiếu tại District 94 đã có kết quả. Mặc dù tỷ số...