11/05/2015 | 1

Sự mâu thuẫn trong lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này bàn về lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng khi ông nhấn mạnh rằng không để những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, kê khai tài sản không trung thực… lọt vào Ban chấp hành Trung ương. Nói như ông thì chắc có lẽ cần phải thay thế cả Ban chấp hành Trung ương cũng như Trung ương Đảng CS, trong đó bao gồm ông, vì những bản chất kể trên đều là bản chất của những chóp bu CSVN hiện nay.