01/07/2020 | 0

Sở Y Tế Công Cộng và Sở Giáo Dục Quận Hạt Santa Clara công bố các hướng dẫn cho việc mở cửa lại các trường học một cách an toàn

Sở Y Tế Công Cộng và Sở Giáo Dục Quận Hạt Santa Clara công bố các hướng dẫn cho việc mở cửa lại các trường học một cách an toàn

Tin từ Santa Clara, California – Hôm qua, ngày 30 tháng 06, Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt Santa Clara công bố hướng dẫn chi tiết giúp chuẩn bị chào đón học sinh trở lại trường cho niên khoá 2020-2021, với các quy định và chính sách sẵn sàng để bảo vệ học sinh và nhân viên với dịch COVID-19

Các hướng dẫn này, được soạn thảo với sự hợp tác của Sở Giáo Dục, nêu chi tiết cho các trường về các vấn đề như giữ an toàn khi dạy học trong lớp, cách đến và rời trường, khi đi học bằng xe buýt, sử dụng khẩu trang, rửa tay, vệ sinh trường lớp, ăn uống, hoạt động ngoại khóa và các chủ đề khác. Việc các trường có thể mở lại để dạy học trực tiếp cho học sinh vào mùa thu này được hay không sẽ tùy thuộc vào các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 trong những tuần lễ sắp đến.

Tuỳ thuộc vào từng nhóm tuổi sẽ có những biện pháp phòng ngừa khác nhau. Ví dụ, các trường tiểu học có thể hạn chế sự lây lan bằng cách chỉ cho học sinh tiếp xúc với một giáo viên và các học sinh khác cùng một nhóm, trường trung học có thể hướng dẫn và yêu cầu học sinh tuân theo hầu hết các quy định đeo khăn che mặt và khoảng cách xã hội.

Các biện pháp phòng ngừa sự lây lan bao gồm: Giảm số lượng người tiếp xúc với nhau, Tối đa hóa khoảng cách vật lý giữa người với người, Giảm thời gian mọi người tiếp xúc gần với nhau, Các biện pháp để giảm thiểu sự phân tán của các nhiễm giọt (như đeo khẩu trang) (BBT)