SKY RIVER CASINO LOAN BÁO BỔ NHIỆM CÁC CHỨC VỤ CHỦ TỊCH VÀ QUẢN LÝ CẤP ĐIỀU HÀNH

SKY RIVER CASINO LOAN BÁO BỔ NHIỆM CÁC CHỨC VỤ  CHỦ TỊCH VÀ QUẢN LÝ CẤP ĐIỀU HÀNH

SKY RIVER CASINO LOAN BÁO BỔ NHIỆM CÁC CHỨC VỤ
CHỦ TỊCH VÀ QUẢN LÝ CẤP ĐIỀU HÀNH

Sky River Casino đã loan báo ngày hôm nay về việc bổ nhiệm một tân chủ tịch và thăng cấp ba nhân viên quản lý cấp điều hành bởi Bộ Tộc Wilton Rancheria và công ty quản lý cho Bộ Tộc, Boyd Gaming Corporation ở Las Vegas. Michael J. Facenda đã được bổ nhiệm làm Chủ Tịch Sky River Casino, Matthew Morgan làm Phó Chủ Tịch Cấp Cao & Phụ Tá Tổng Quản Lý, Clay Crawford làm Giám Đốc Tài Chánh, và Jeffery Jarvis làm Phó Chủ Tịch Kỹ Thuật Thông Tin.

Michael Facenda – Chủ Tịch

Michael gia nhập Sky River với trên 35 năm kinh nghiệm trong ngành sòng bài, với một nền tảng vững vàng sâu rộng trong các lãnh vực Điều Hành và Tiếp Thị. Ông đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ cấp lãnh đạo trong ngành hoạt động sòng bài, bao gồm Phụ Tá Tổng Quản Lý, Phó Chủ Tịch & Tổng Quản Lý, và gần đây nhất là Phó Chủ Tịch Cấp Cao, Tổng Quản Lý của cơ sở Agua Caliente Cathedral City ở Nam Cali. Michael cũng đã từng là một thành viên đội ngũ dựng nên và khai trương cơ sở Borgata Hotel Casino & Spa ở Atlantic City. Ông lấy bằng Cử Nhân ngành Tiếp Thị ở Đại Học Rowan University tại Glassboro, New Jersey.

“Michael mang theo những kinh nghiệm quá dồi dào phong phú để lãnh đạo đội ngũ Sky River. Sự hiểu biết của ông về các dịch vụ khách hàng và những mối liên hệ giữa các thành viên trong đội ngũ là yếu tố tối quan trọng để thúc đẩy sự thành công lớn lao của cơ sở vào tương lai,” Chris Gibase của Boyd Gaming đã phát biểu. “Việc gia nhập của Michael đã diễn ra vào một thời điểm tuyệt vời cho cơ sở. Với kỷ niệm tròn năm mở của đầu tiên của cơ sở vào Tháng Tám, ông có khả năng lãnh đạo đội ngũ và nỗ lực xây dựng cơ sở Sky River thành một khu vui nghỉ mà Bộ Tộc cùng cộng đồng vùng Elk Grove và phụ cận sẽ tự hào.”

Matthew Morgan – Phó Chủ Tịch Cấp Cao & Phụ Tá Tổng Quản Lý

Với trên 26 năm kinh nghiệm trong ngành sòng bài và chiêu đãi, Morgan có một nền tảng vững vàng sâu rộng về Kỹ Thuật Thông Tin, Hoạt Động Tiếp Thị, Ẩm Thực, và quản lý điều hành. Matthew đã bắt đầu nghề nghiệp của mình ở thị trường St. Louis và đã giữ những chức vụ cao cấp tại nhiều cơ sở ở California và Las Vegas, phục vụ trong bốn đội ngũ khai trương. Matthew đã là thành viên của toán lập kế hoạch của Sky River từ Tháng Sáu 2021 và trước đây đã giữ những chức vụ CIO và Phó Chủ Tịch Cao Cấp Điều Hành Hoạt Động trước khi bước vào chức vụ mới là Phụ Tá Tổng Quản Lý.

Clay Crawford – Giám Đốc Tài Chánh CFO

Crawford đã gia nhập vào Sky River Casino vào Tháng Tư 2021 trong vai trò Phó Chủ Tịch Tài Chánh. Trước khi tới làm việc cho Sky River, Clay đã làm Giám Đốc Tài Chánh CFO cho Bridge Capital, LLC. Gom chung lại, ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý tài chánh cấp cao trong hơn 29 năm. Phần lớn kinh nghiệm sâu rộng của ông trong ngành tài chánh đã có được qua làm việc cho Mandalay Resort Group. Thêm nữa, Crawford là một CPA có giấy phép ở Nevada.

Jeffery Jarvis – Phó Chủ Tịch Kỹ Thuật Thông Tin

Với trên một thập niên kinh nghiệm tận tụy làm việc trong ngành chiêu đãi, Jarvis đã trông coi thành công các hoạt động cho nhiều Phòng Quản Lý Kế Hoạch và Sở Kỹ Thuật Thông Tin. Lý lịch nghề nghiệp của Jeff nổi bật với việc là thành viên trong chín đội ngũ khai trương tại nhiều địa phương. Trước đây, Jarvis đã giữ chức vụ Giám Đốc Kỹ Thuật Thông Tin cho Sky River trước khi được nâng lên vị trí mới là Phó Chủ Tịch Kỹ Thuật Thông Tin.

Muốn biết thêm thông tin về Sky River Casino, các cống hiến của cơ sở, và giờ hoạt động của 17 ‘bar’ và nhà hàng, xin gọi 916-866-0200 hay vào thăm www.SkyRiver.com.

Về Sky River Casino
Sky River Casino đã được Wilton Rancheria thành lập, với sự hợp tác của Boyd Gaming Corporation, là công ty xây cất và quản lý cơ sở này cho Bộ Tộc. Sòng bài đã mở cửa vào Tháng Tám 2022 và gồm một diện tích chơi bài 100,000 sqft với 2,100 máy kéo, 80 bàn bài và 17 ‘bar’ và nhà hàng. Muốn tìm biết thêm, xin vào thăm www.SkyRiver.com.

 

SKY RIVER CASINO ANNOUCES NEW PRESIDENT

AND EXECUTIVE MANAGEMENT APPOINTMENTS

Sky River Casino announced today a new president and three executive level management promotions by the Wilton Rancheria Tribe and their manager Boyd Gaming Corporation of Las Vegas. Michael J. Facenda has been named the President for Sky River Casino, Matthew Morgan as Senior Vice President & Assistant General Manager, Clay Crawford as Chief Financial Officer, and Jeffery Jarvis as Vice President of Information Technology.

Michael Facenda – President

Michael joins Sky River with over 35 years of experience in the gaming industry with an extensive background in Operations and Marketing. He has held numerous leadership positions in the gaming industry including Assistant General Manager, Vice President & General Manager, and most recently as Senior Vice President, General Manager of Agua Caliente’s Cathedral City property in Southern California. Michael was also a member of the Borgata Hotel Casino & Spa development and opening team in Atlantic City.  He holds a Bachelor of Science degree in Marketing from Rowan University in Glassboro, New Jersey.

“Michael brings a wealth of experience to lead the Sky River team.  His insight into guest services and team member relationships are paramount to drive the success of the property well into the future,” said Chris Gibase of Boyd Gaming. “Michael joins at an amazing time for the property. With the properties first year anniversary in August, he is able to lead the team and strive to build the Sky River property into a resort that the Tribe and greater Elk Grove community will be proud of.” 

Matthew Morgan – Senior Vice President & Assistant General Manager

With more than 26 years of experience in the gaming and hospitality industry, Morgan has an extensive background in Information Technology, Marketing Operations, Food & Beverage, and executive management. Matthew started his career in the St. Louis market and has held senior positions at multiple organizations within California and Las Vegas, serving on four grand opening teams. Matthew has been a part of the Sky River project team since June 2021 and has previously held the positions of CIO and Senior Vice-President of Operations before stepping into his new role as Assistant General Manager.

Clay Crawford – Chief Financial Officer

Crawford first joined Sky River Casino in April 2021 as the Vice President of Finance. Prior to working for Sky River, Clay worked as Chief Financial Officer for Bridge Capital, LLC.  In all, he has served in a variety of senior financial management positions for more than 29 years.  Most of his extensive experience in the finance industry comes from working for the Mandalay Resort Group. In addition, Crawford is a licensed CPA in Nevada.

Jeffery Jarvis – Vice President of Information Technology

With more than a decade of dedicated experience in the hospitality industry, Jarvis has successfully overseen operations for Project Management Offices and Information Technology Departments. Jeff’s career is highlighted with being a part of nine grand opening teams in several jurisdictions. Previously, Jarvis held the position of IT Director for Sky River before moving to his new role as Vice President of Information Technology.

For more information about Sky River Casino, its offerings, the 17 bars and restaurants, and hours of operations, please call 916-866-0200 or visit www.SkyRiver.com.

About Sky River Casino

Sky River Casino was built by the Wilton Rancheria in partnership with Boyd Gaming Corporation, which is building and managing the property for the tribe. The casino opened in August 2022 and includes 100,000 sq ft of gaming, 2,100 slot machines, 80 table games, and 17 bars and restaurants. To learn more, visit www.SkyRiver.com.