Sinh hoạt của cộng đồng Việt tại Houston sau cơn bão Harvey

Công đồng người Việt khắp nơi đã cùng nhau vận động để giúp đợ những nạn nhân của cơn bão Harvey. Sau nhiều tuần, phóng viên SBTN đã quay trở lại Houston để ghi nhận những hình ảnh về một số gia đình vẫn còn đang sinh hoạt trong điều kiện khó khăn khi nhà vẫn còn trong giai đoạn sửa chữa.