17/01/2023 | 29

SBTN Morning: Nguyễn Xuân Phúc bay chức chủ tịch nước giữa nhiệm kỳ