18/01/2023 | 5

SBTN Morning: Nếu Mỹ bị vỡ nợ thế giới sẽ sao?