25/01/2023 | 3

SBTN Morning: Hết ông Trump, ông Biden, giờ đến ông Pence cũng có hồ sơ mật trong nhà