06/02/2023 | 22

SBTN Morning: Bắn khinh khí cầu Trung Quốc gây tranh cãi tại Mỹ