23/11/2017 | 2

Real ID tác động đến người dân California như thế nào?

Real ID tác động đến người dân California như thế nào?

Sacramento, California. (CBS) – Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, chính phủ liên bang sẽ yêu cầu bằng lái xe hoặc ID của tất cả quý vị phải tuân thủ theo REAL ID, nếu quý vị muốn sử dụng nó để lên phi cơ, hoặc vào căn cứ quân sự, hoặc vào các văn phòng liên bang.

DMV California cung cấp bằng lái xe hoặc ID tuân thủ theo REAL ID của liên bang, theo yêu cầu của quý vị kể từ ngày 22 tháng Giêng năm 2018. Nếu quý vị có passport Hoa Kỳ, ID quân đội Hoa Kỳ, hoặc bất cứ giấy tờ gì mà Cơ Quan An Ninh Giao Thông TSA chấp thuận, những loại giấy tờ đó vẫn được chấp nhận để lên phi cơ.

Nếu muốn vào căn cứ quân sự hoặc các cơ sở liên bang, quý vị bắt buộc phải có giấy tờ tuân thủ theo yêu cầu của liên bang. Đạo luật REAL ID năm 2005 của liên bang thông qua để đáp ứng với các cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9.

Để biết thêm thông tin về Đạo luật REAL ID, quý vị truy cập vào trang web của Bộ Nội An Hoa Kỳ. Nhiều người hỏi họ có cần phải làm lại bằng lái xe theo Đạo luật REAL ID không, câu trả lời là tùy ý quý vị.

Ngay lúc này quý vị không cần hối hả tới DMV gần nhà quý vị để làm ngay. Quý vị có thể sử dụng bằng lái xe California hợp lệ hoặc ID hợp lệ để lên những chuyến bay thương mại, hoặc vào các văn phòng liên bang an toàn từ nay tới ngày 1 tháng 10 năm 2020.

Quý vị không cần bằng lái xe tuân thủ theo REAL ID của liên bang khi làm những việc sau: lái xe, đi bầu, nộp đơn xin trợ cấp liên bang, vào bưu điện, vào bệnh viện hoặc vào các trung tâm cấp cứu. (Mai Đức)