Ra mắt Tân Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Philadelphia

6 giờ chiều ngày 25-03-2017, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia thành phố Philadelphia và các vùng phụ cận ra mắt tân Hội Đồng Chấp Hành. Kế đến là nghi thức thắp nến để hiệp thông cùng đồng bào quốc nội đang biểu tình đòi môi trường sạch, đuổi Formosa khỏi Việt Nam.