Ra mắt quyển “Những khuôn mặt văn hóa Việt Nam Hải ngoại” tại Paris