Quyên góp tiền gửi đến các thương phế binh VNCH hiện còn đang ở Việt Nam