Quoc Viet Foods thông cáo báo chí kết quả vụ kiện thương hiệu “cốt”

Ngày 12 tháng 10 năm 2019, công ty QUOC VIET FOODS ra thông cáo báo chí kết quả cuối cùng của vụ kiện dùng thương hiệu “Cốt” từ năm 2012 giữa công ty này và công ty VV FOODS. Tiến Trung xin được tường trình như sau.