10/04/2015 | 0

Quốc hội CSVN bàn sửa đổi luật tổ chức chính phủ

Quốc hội CSVN bàn sửa đổi luật tổ chức chính phủ

Về vấn đề số lượng thứ trưởng của các bộ trong Chính phủ, các thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội có nhiều ý kiến khác nhau. Họ nêu quan điểm về các bộ lớn như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hay các bộ “nhập từ nhiều bộ” thì số lượng thứ trưởng chỉ có 5 là chưa đủ, không phù hợp.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội CSVN – ông Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: Số lượng cấp phó phải quy định vào luật theo hướng, ở cấp bộ và cơ quan ngang bộ không quá 5. Riêng Bộ Công an, Quốc phòng quy định không quá 6. Đối với cấp tổng cục nên quy định cấp phó không quá 4, cấp cục không quá 3, cấp vụ không quá 2.

Kết luận cho vấn đề này, ông Uông Chu Lưu nói các ý kiến đều thống nhất quan điểm việc quy định trong luật số lượng cấp phó ở bộ, cơ quan ngang bộ là cần thiết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ hoàn thiện dự luật theo hướng xác định rõ số lượng tối đa thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ là 5, trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng không quá 6; số lượng cấp phó của tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tối đa là 4. Số cấp phó của cục, văn phòng, thanh tra và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ không quá 3.

Trên thực tế, Chính phủ CSVN đang thừa số lượng lớn cấp phó, mà hiệu quả làm việc kém. Đặc biệt là Văn phòng Chính phủ có quá nhiều người mang hàm vụ trưởng, vụ phó để được hưởng chế độ đãi ngộ cao.

Về vấn đề thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ – ông Nguyễn Thái Bình cho biết, một số ý kiến đại biểu đề nghị thiết kế nội dung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng theo hướng cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp, kế thừa quy định còn phù hợp của Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 và không bổ sung thẩm quyền mới.

Tuy nhiên, Chính phủ vẫn đề nghị được bảo lưu đề xuất bốn thẩm quyền mới bao gồm: 1. Quyền giao quyền bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm ; 2. Quyền Tạm thời giao quyền Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp chưa bầu được Chủ tịch ; 3. Quyền quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết để thi hành lệnh tổng động viên, hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân ; 4. Quyền phê duyệt danh phê chuẩn, phê duyệt danh sách nhân sự trước khi giới thiệu bầu vào chức danh chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo ông Bình, nguyên nhân của việc bổ sung một số quyền hạn cho Thủ tướng xuất phát từ thực tiễn lãnh đạo, điều hành, đảm bảo nền hành chính hoạt động thông suốt, hiệu quả. Các quy định này phù hợp với nội dung và tinh thần của Hiến pháp về việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành pháp.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Sinh Hùng cho rằng cần cân nhắc về quy định thẩm quyền quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết để thi hành lệnh tổng động viên, hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp. Nếu bổ sung thì phải quy định cụ thể ngay trong luật khi thi hành tổng động viên thì Thủ tướng được quyền gì, dùng biện pháp nào… chứ không thể nói chung chung.

Đây là vấn đề cũ, được bàn thảo từ những kỳ họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong năm 2014 cho tới nay, nhưng vẫn chưa có sự thống nhất. Điều này thể hiện sự tranh giành quyền lực giữa một bên là nhánh hành pháp của Thủ tướng và một bên là đảng cộng sản muốn can thiệp vào việc sắp xếp nhân sự ở các cấp chính quyền địa phương – cụ thể, danh sách nhân sự trước khi bầu phải có ý kiến của Bộ Chính trị và Ban bí thư ĐCSVN.

Nhật Nam / SBTN