28/11/2013 | 0

QUỐC HỘI BÙ NHÌN CỘNG SẢN VIỆT NAM THÔNG QUA HIẾN PHÁP MỚI, GIỮ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

QUỐC HỘI BÙ NHÌN CỘNG SẢN VIỆT NAM THÔNG QUA HIẾN PHÁP MỚI, GIỮ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Tin Hà Nội – Báo chí trong nước hôm nay ghi nhận Quốc Hội bù nhìn Cộng sản Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua bản hiến pháp sửa đổi với số phiếu thuận áp đảo là 486 trên 488 đại biểu có mặt, tức chiếm tỷ lệ hơn 97%. Tin cho hay chỉ có hai đại biểu không biểu quyết không rõ danh tính và không có ai bỏ phiếu chống bản hiến pháp mới, sửa đổi bản hiến pháp thông qua năm 1992. Hiến pháp mới gồm 11 chương, 120 điều, tức là giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp 1992. Hiến pháp 2013 vẫn duy trì Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và nhấn mạnh rằng đảng chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Hiến pháp mới được thông qua bất chấp việc nhiều nhân sỹ, trí thức có uy tín trong nước kiến nghị sửa đổi hiến pháp, trong đó nhấn mạnh tới các quyền cơ bản của người dân cũng như yêu cầu thay đổi hiến pháp nhấn mạnh tới sự độc tôn của đảng cộng sản Việt Nam.