Quần thể văn hoá cồng chiêng đang bị thương mại hoá

Những hình ảnh lễ hội văn hóa cồng chiêng hiện nay đã được nhà cầm quyền CSVN sân khấu hóa, trở thành một nghệ thuật biểu diễn có đạo diễn, dàn dựng một cách áp đặt… Những bài chiêng thể hiện bản sắc truyền thống của từng dân tộc, được quan niệm là phần hồn của cồng chiêng, thường được diễn tấu trong các lễ thức dân gian, lễ hội cổ truyền mà đồng bào gọi là chiêng lễ, thì hầu như không được đồng bào chấp nhận trong những sân khấu như thế này. Nếu chỉ còn những bài bản chiêng hội mà không còn những bài bản chiêng lễ, thì quần thể văn hóa cồng chiêng thật sự hoang vắng thần linh, và như thế thì chẳng khác gì một con người chỉ có xác mà không có phần hồn.