Phỏng vấn Tân Ủy viên Giáo Dục Sở Học Chánh Mercer Island, Washington

Phóng viên Lê Quang Trung tại thành phố Portland đã có dịp tiếp xúc qua facetime với tiến sĩ Đinh thị Quý Tâm, người vừa thắng cử vào chức vụ Tân Ủy viên Giáo Dục Sở Học Chánh Mercer Island, tiểu bang Washington.