Phỏng vấn tại thảm đỏ với Wyatt Oleff, Nicole Alexandra Shipley trong Guardians Of The Galaxy