Phỏng vấn ông Võ Đại Tôn ngày bế mạc đại hội “Việt Nam: Con đường nhân bản”

Phong trào giới trẻ quốc tế vì Nhân Quyền đã tổ chức đại hội lần thứ nhất với chủ đề “Việt Nam: Con đường nhân bản” từ ngày 7-10 tháng 9 tại Sydney, Úc châu. Và vào ngày bế mạc đại hội, phóng viên SBTN đã có dịp trò chuyện cùng chiến sĩ Võ Đại Tôn. Ông cũng là một diễn giả trong đại hội vừa qua.