Phỏng vấn nhà thiết kế thời trang Thái Nguyễn & CEO của BPSOS Trang Khanh