Phỏng vấn nhà sản xuất Pras Michel cho phim ‘SWEET MICKY’