Phỏng vấn LS Trần Kiều Ngọc – Người sáng lập Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền

Đại hội Việt Nam: Con Đường Nhân Bản” tại Blue Mountain, Úc Châu đã được tổ chức thành công. Phóng viên SBTN có dịp trò chuyện cùng luật sư Trần Kiều Ngọc -người sáng lập phong trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền.