Phỏng vấn Isabelle Du & Dennis Hour trong chương trình ‘THE AMAZING RACE’