Phỏng vấn diễn viên trong phim tài liệu ‘SUNSHINE SUPERMAN’