Phỏng vấn diễn viên Teddy Chen Culver trong phim ‘Eat With Me’