Phỏng vấn diễn viên & nhà sản xuất phim ‘CLOCK BLOCKERS’