Phỏng vấn diễn viên Morris Chestnut trong phim ‘THE PERFECT GUY’