Phỏng vấn diễn viên Jimmy O. Yang & Themo Milikidize trong phim ‘PATRIOTS DAY’