Phỏng vấn diễn viên Jake Choi trong phim ‘FRONT COVER’ (2016)