Phỏng vấn đạo diễn Miroslav Slaboshpitsky của phim ‘THE TRIBE’