Phỏng vấn đạo diễn James D. Cooper của phim ‘LAMBERT & STAMP’