Phỏng vấn đạo diễn Ira Sachs & diễn viên Theo Taplitz trong phim ‘LITTLE MEN’