Phỏng vấn đạo diễn cho phim tài liệu ‘SKID ROW MARATHON’