Phỏng vấn dàn diễn viên trong phim ‘WHERE HOPE GROWS’