PHÓNG SỰ 180 GIÂY : Ngày đầu tiên World Cup 2014 tại SBTN