30/12/2013 | 2

Phần 5: Lễ Tưởng Niệm & Vinh Danh Nhạc Sĩ Việt Dzũng tại SBTN