26/12/2013 | 1

Phần 3: Nghệ sĩ Asia & SBTN tưởng nhớ Nhạc sĩ Việt Dzũng