28/09/2022 | 42

Phá thai và Trump xấu sẽ giúp Dân Chủ thắng 2022 | Tiếng Nói Bảo Thủ – Show 27