Orlando tưởng niệm Quốc Hận 30/4

Chúa Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2017, Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida tổ chức Lễ thắp nến Ttưởng niệm ngày Quốc Hận và đi tuần hành trên đường Colonial Dr. Họ đửa cao các biểu ngữ phản đối đảng CSVN bán nước hại dân.