Orlando, Florida tuần hành ủng hộ Tổng Thống Donald Trump

Vào ngày ngày 19 tháng 10, đoàn tuần hành từ California đã đến Orlando, Florida để tuần hành ủng hộ Tổng Thống Trump. Phóng viên Vũ Nhân từ Florida tường trình trong phóng sư sau đây: