23/08/2016 | 2

Oregon thu được 25.5 triệu từ thuế cần sa

Oregon thu được 25.5 triệu từ thuế cần sa

Salem, Oregon. (CBS) – Từ tháng Giêng cho tới cuối tháng 7, tiểu bang Oregon thu được 25.5 triệu từ thuế cần sa giải trí.

Sở Thuế tiểu bang cho biết các cửa tiệm bán cần sa y tế yêu cầu phải khai thuế tam cá nguyệt thứ nhì đối với cần sa giải trí trước ngày 1 tháng 8. Oregon hợp pháp hóa cần sa giải trí vào cuối năm 2014. Tuy nhiên cần sa giải trí chỉ có thể được bán tại các cửa tiệm bán cần sa y tế cho tới khi Ủy Ban Kiểm Soát Rượu tiểu bang Oregon hoàn tất qui định về ngành mới. Việc này dự trù sẽ được thực hiện trong năm tới.

Các cửa tiệm bán cần sa y tế thu thuế 25% khi bán cần sa giải trí từ tháng Giêng. Văn Phòng ngân sách tiểu bang Oregon dự trù doanh thu của tiểu bang từ cần sa giải trí cho tới cuối tháng 6 năm 2017 sẽ tăng gấp bốn lần. Con số này dự trù tăng từ 8.4 triệu Mỹ kim lên thành 35 triệu Mỹ kim.

Cần sa giải trí vẫn bất hợp pháp tại 46 tiểu bang và theo luật liên bang. (Nguyên Trân)