Trọng bệnh, quốc hội CSVN sửa Hiến Pháp vì lợi ích Nguyễn Xuân Phúc


Trước bệnh tình của tổng bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng, hiện đang có nhiều biến chuyển về một cuộc đấu tranh quyền lực trong nội bộ để dành chức vụ. Phóng viên SBTN tường trình sau đây