Home ông TrËnh Xuân Thanh, phó chç tËch tÉnh H­u Giang ¢nh: báo H­u Giang ông TrËnh Xuân Thanh, phó chç tËch tÉnh H­u Giang ¢nh: báo H­u Giang

ông TrËnh Xuân Thanh, phó chç tËch tÉnh H­u Giang ¢nh: báo H­u Giang