Ông Hoàng Kiều tổ chức bãi nhiệm luật sư Nguyễn Quốc Lân khỏi Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove

Ông Hoàng Kiều tổ chức bãi nhiệm luật sư Nguyễn Quốc Lân khỏi Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove

Tin từ Quận Orange, California – Theo thông cáo báo chí ngày 16 tháng 02, 2020, ông Kiều Hoàng, nhà lãnh đạo doanh nghiệp, tuyên bố rằng ông đã thuê công ty cố vấn chính trị Gilliard Blanning & Associates để tổ chức một chiến dịch bãi nhiệm nhằm truất phế luật sư Nguyễn Quốc Lân ra khỏi Hội đồng Giáo dục của Học khu Garden Grove, và ông Michael Võ khỏi chức vụ Thị trưởng của thành phố Fountain Valley.

Các giấy tờ bãi nhiệm chính thức sẽ được nộp sau ngày 8 tháng 4, là ngày cuộc bầu cử bãi nhiệm sẽ được tiến hành tại Thành phố Westminster. Vào năm 2018, luật sư Nguyễn Quốc Lân được bầu vào Hội đồng Giáo dục của Học khu Garden Grove, và ông Michael Võ được bầu vào Hội đồng Thành phố Fountain Valley. Theo luật định, ông Michael Võ sẽ không được phép tái tranh cử vào chức vụ này vào năm 2022. Công ty Gilliard Blanning & Associates Inc. (gọi tắt là GBA) là một công ty cố vấn chính trị có tiếng tăm trên toàn quốc.

Người sáng lập công ty GBA, ông Dave Gilliard, từng điều động thành công việc bãi nhiệm cựu Thống đốc California Gray Davis và đã phục vụ trong vai trò chiến lược gia hàng đầu cho nhiều ứng cử viên tranh cử vào các chức vụ liên bang, tiểu bang và địa phương và các viên chức công quyền.

BTT