03/01/2015 | 0

Ông Biden kêu gọi ghi danh Obamacare trước thời hạn

Ông Biden kêu gọi ghi danh Obamacare trước thời hạn

Washington, DC. (Reuters) – Trong một lần xuất hiện bất thường trong bài diễn văn hàng tuần của tổng thống, Phó Tổng Thống Joe Biden kêu gọi những người không có bảo hiểm ghi danh vào chương trình Obamacare.

Đạo luật tiêu biểu của ông Obama, thường được gọi là Obamacare, nhằm giảm số người không có bảo hiểm, mặc dù đảng Cộng Hòa phản đối, gọi Obamacare là một sự mở rộng không hiệu quả của chính quyền lớn, làm tổn thương các doanh nghiệp và tăng trưởng việc làm. Cơ quan y tế Hoa Kỳ cho biết, tới ngày 26 tháng 12, gần 6.5 triệu người lựa chọn hoặc ghi danh vào một chương trình bảo hiểm cá nhân mới cho năm 2015 trên trang mạng HealthCare.gov. HealthCare.gov bán bảo hiểm cho 37 tiểu bang, trong khi những tiểu bang còn lại bán bảo hiểm cá nhân trong chương trình trao đổi riêng của mình.

Năm 2014, 37 tiểu bang, đại diện 68% tổng số người ghi danh trên toàn quốc là khoảng 7 triệu người. Chính phủ cho biết họ đang nhắm tới hơn 9 triệu người ghi danh trong năm 2015. Các chương trình trao đổi, được thiết lập theo luật cải tổ y tế quốc gia, bắt đầu bán bảo hiểm cho năm 2014. Thời gian ghi danh cho năm 2015 bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 và kết thúc vào ngày 15 tháng 2 năm nay. Trước đó HealthCare.gov tự động tái ghi danh những người không chủ động lựa chọn một chương trình mới cho năm tới. (Nguyên Trân)