16/03/2015 | 1

Obama chuẩn bị đấu tranh với đảng Cộng Hòa

Obama chuẩn bị đấu tranh với đảng Cộng Hòa

Washington, DC. (CBS) – Sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo các trường học ở đô thị tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Barack Obama tuyên bố ông chuẩn bị tranh đấu với đảng Cộng Hòa để tài trợ trường học và các ưu tiên về giáo dục.

Tuyên bố của ông Obama được đưa ra khi các nhà lập pháp đang làm việc cho một nỗ lực lưỡng đảng, nhằm sửa đổi luật giáo dục No Child Left Behind. Ông Obama trích dẫn tỷ lệ tốt nghiệp cao, đặc biệt là trong số các học sinh thuộc các gia đình thiểu số và có thu nhập thấp, là một ví dụ về việc các chính sách giáo dục của ông đang có hiệu quả. Tổng thống cho biết ông hy vọng các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa tập trung vào giáo dục mỗi trẻ em, đồng thời không chuyển ngân sách đi khỏi các học khu cần thiết.

Ông cũng kêu gọi tập trung vào các trường học có kết quả học tập kém, các đánh giá thường niên và đầu tư vào giáo dục đặc biệt, cùng những người đang học tiếng Anh. Theo Tổng Thống Obama, nếu ngân sách của đảng Cộng Hòa không thể hiện những ưu tiên trên, họ sẽ có một cuộc tranh luận lớn. (Nguyên Trân)